Vlastnosti

Stříkané izolační pěny z polyuretanu jsou nejúčinějšími tepelnými izolacemi s vynikajícími tepelně-vlhkostními i akustickými parametry. Mezi nejdůležitější vlastnosti, které požadujeme od tepelných izolací je součinitel tepelné vodivosti a s tím související tepelný odpor R.

Součinitel tepelné vodivosti λ – čím je tento součinitel nižší, tím je nižší rychlost prostupu tepla materiálem, a tím vyšší je účinnost izolace.

Tepelný odpor R - udává míru odporu proti pronikání tepla - čím vyšší je tepelný odpor materiálu či konstrukce, tím pomaleji teplo prochází, a tím vyšší je účinnost konstrukce. Námi aplikované pěny jsou šetrné k životnímu prostředí a jsou zcela zdravotně nezávadné.

Naše stříkané izolace jsou nadouvány vodou, proto neobsahují žádné odpadní plyny. Neobsahují žádné látky, které by poškozovaly ozónovou vrstvu, ani žádné skleníkové plyny. Tedy žádné fluorované uhlovodíky HFC (freony), žádné hydrochlorofluorouhlovodíky HCFC (měkké freony), ani žádné těkavé organické látky VOC.

Porovnání hodnot tepelného odporu R

Porovnání hodnot tepelného odporu R